ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


   
 
  Սիրան Հայկի Ավետիսյան

               Նախարար

  
            (047) 94 18 87  

            s.avetisyan@minjust.nkr.am
 

 

  

  

 

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
18 ապրիլի 1984թ., ԱՀ ք.Ստեփանակերտ
 
Կրթություն
Արցախի պետական համալսարան 2001-2006թթ. իրավաբանական ֆակուլտետ, դիպլոմ գերազանցության
 
 
Աշխատանքային գործունեություն
2006 թվականին աշխատել է ԱՀ թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում` որպես «Իրավունքի» ուսուցչուհի: Նույն թվականին համատեղությամբ դասախոսել է «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանում:
2008 թվականի հուլիսի 1-ից աշխատել է ԱՀ Գերագույն դատարանում՝ որպես դատավորի օգնական:
2010 թվականի հունվարի 28-ից նշանակվել է ԱՀ դատական դեպարտամենտի անձնակազմի կառավարման և կազմակերպման բաժնի պետի պաշտոնում:
2017 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ԱՀ կառավարության որոշմամբ նշանակվել է ԱՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ:
2020 թվականի հունիսի 4-ին ԱՀ նախագահի հրամանագրով նշանակվել է արդարադատության նախարար:
Ունի դատական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:

Կուսակցական պատկանելություն
«Միասնական Հայրենիք» կուսակցություն
 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած չէ

ԱՀ արդարադատության նախարարը նախարարության կանոնադրությամբ ունի հետևյալ իրավասությունները
1) գլխավորում է նախարարությունը և կառավարում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը.
2) հաշվետու է ԱՀ Նախագահին.
3) իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է ԱՀ օրենսդրությամբ, ԱՀ միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով.
4) իրականացնում է ԱՀ  օրենսդրությամբ իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման համար.
5) ԱՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում ԱՀ Նախագահին և ԱՀ կառավարություն.
6) լսում և ԱՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
7) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը` օրենքով և նախարարության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում.
8) ԱՀ օրենսդրությանը համապատասխան` ԱՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը: ԱՀ օրենսդրությանը համապատասխան` կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները.
9) ԱՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալի (տեղակալների), նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` ԱՀ օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
10) ԱՀ օրենսդրությանը և նախարարության կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
11) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ.
12) ԱՀ օրենսդրությանը համապատասխան` ԱՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.
13) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
14) ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
15) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականին (խորհրդականներին), օգնականին (օգնականներին) ու մամուլի քարտուղարին.
15) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականին (խորհրդականներին), օգնականին (օգնականներին) ու մամուլի քարտուղարին.
16) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
17) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված կարգով հրապարակում է գերատեսչական իրավական ակտեր, արձակում է հրամաններ, տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս ԱՀ կամ նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է ԱՀ կամ նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
18) ԱՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շնորհում է դասային աստիճաններ, դասային, հատուկ կոչումներ.
19) նախարարությունում հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող և արդարադատության համակարգի զարգացման գործում ավանդ ունեցող անձանց շնորհում է նախարարության հուշամեդալներ, կրծքանշաններ, ինչպես նաև հաստատում է դրանք շնորհելու կարգը և ձևերը.
20) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին` ԱՀ աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին համապատասխան.
21) իրականացնում է ԱՀ օրենսդրությամբ, ԱՀ միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: