ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


 
 Կարեն Բորիսի Դանիելյան

     Նախարար

  
            (047) 94 17 56  

            k.danielyan@minjust.nkr.am
 

 

  

  

 

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1979 թ. 5 մայիսի, ՀՀ ք. Երևան
 
Կրթություն
1995 – 1997 թվականներին սովորել է Արցախի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում:
1997 թվականին տեղափոխվել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1999 թվականին և ստացել իրավաբանի որակավորում։
2005 թվականին ավարտել է Արցախի Պետական Համալսարանի մագիստրատուրան:
 
Աշխատանքային գործունեություն
1999 թվականին ընդունվել է աշխատանքի ԼՂՀ արդարադատության պետական վարչության օրենսդրական հարցերի բաժնում՝ որպես առաջատար խորհրդական։
2002 թվականի հուլիս ամսից՝ ԼՂՀ արդարադատության պետական վարչության օրենսդրական հարցերի բաժնի պետ։:
2004 թվականից մինչև 2005 թվականը` ԼՂՀ արդարադատության նախարարության օրենսդրական հարցերի բաժնի պետ։
2005 թվականին աշխատել է «Բեյզ-Մեթըլս» ՓԲԸ-ում՝ որպես վարչության իրավախորհրդատու:
2005 թվականի օգոստոս ամսից մինչև 2007 թվականը` ԼՂՀ արդարադատության նախարարության նոտարիատի, ՔԿԱԳ, փորձաքննությունների և դատական մարմինների բաժնի պետ:
2007 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ԼՂՀ վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է ԼՂՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ:
2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԱՀ Նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ-պետաիրավական վարչության պետ:
2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԱՀ Նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար:
2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ԱՀ Նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ԱՀ արդարադատության նախարար:

Այլ տվյալներ
1999 թվականին զորակոչվել է զինվորական ծառայության:
2020 թվականի ապրիլի 30-ին ԱՀ Նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է «Մխիթար Գոշ» մեդալով:
Ունի արդարադատության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային կոչում:

 
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ:

Իրավասության շրջանակը
1) Ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության, նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար:
2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն:
3) Լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները:
4) Իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը` օրենքով և նախարարության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը: Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները:
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալի (տեղակալների), նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները:
7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և նախարարության կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները:
8) Վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ:
9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը:
10) Կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև:
11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ:
12) Պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականին (խորհրդականներին), օգնականին (օգնականներին) ու մամուլի քարտուղարին:
13) Կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ:
14) Օրենքով նախատեսված դեպքերում ընդունում է նորմատիվ, անհատական և ներքին իրավական ակտեր, տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր: