ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
      Արարատ Աշոտի Դանիելյան

               Նախարար

  
            (047) 94 18 87  

            a.danielyan@minjust.nkr.am
 

 

  

  

 

 
  Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
  1958թ.,  16 հունվարի, Ստեփանակերտ։
 
  Կրթություն
  1964-1974թթ.-Ստեփանակերտի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց
  1977-1981թթ.-Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետ
  1990թ. ընդունվել է  Մոսկվայի Համամիութենական իրավաբանական ինստիտուտ, հետագայում տեղափոխվել Երևանի պետական համալսարան, այն ավարտել 1999թ.՝իրավագիտություն մասնագիտությամբ
 
  Աշխատանքային գործունեություն
  1983-1988թթ. ԼՂԻՄ  կոմերիտական կազմակերպություններ
  1989-1990թթ. ԼՂԻՄ Հատուկ կառավարման կոմիտեի նախագահի ընդունարանի քարտուղար
  1990-1991թթ. ԼՂ մարզսպառ ընկերության իրավախորհրդատու
  1991-1992թթ. ԼՂԻՄ պլանային տնտեսական գլխավոր վարչության պետի օգնական
  1992-1994թթ. ԼՂՀ Նախարարների  խորհրդի նախագահի, ապա՝ ԼՂՀ Պաշտպանության պետական կոմիտեի      նախագահի օգնական
  1994-2004թթ. ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար
  1994-1997թթ. ԼՂՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար` համատեղության կարգով
  1994-1997թթ. ԼՂՀ Նախագահին կից ներման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ
  2004-2007թթ. ԼՂՀ փոխվարչապետ
  2007-2010թթ. ԼՂՀ Գերագույն դատարանի նախագահ
  2010-2011թթ. ԼՂՀ Նախագահի խորհրդական
  2011-2012թթ. ԼՂՀ Նախագահի խորհրդական, ԼՂՀ Ազգային ժողովում ԼՂՀ Նախագահի մշտական ներկայացուցիչ
  2012թ. սեպտեմբերի 22-ին ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ԼՂՀ արդարադատության նախարար

  Այլ տեղեկություններ
  1981-1983թթ. ծառայել է խորհրդային բանակի շարքերում։
  2014թ. Նոյեմբերից իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է։ «Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում» թեկնածուական թեզը պաշտպանել է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում  գործող ԲՈՀ-ի Իրավագիտության 041 մասնագիտական խորհրդում։
  Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ։
 
  Հրապարակումների ցանկը
1.«Անհատական սահմանադրական գանգատի ինստիտուտի բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները ԼՂՀ-ում» Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական  դատարանի տեղեկագիր, N 3(60) 2011թ.,էջ 4-13:
2.«ԼՂՀ  Գերագույն  դատարանի և պետական  իշխանության  այլ  մարմինների գործառնական փոխհարաբերությունները  մարդու իրավունքների  պաշտպանության  բնագավառում» Հայաստանի Հանրապետության  Սահմանադրական  դատարանի տեղեկագիր,  N 4(61)  2011թ.,էջ 4-19:
3.«Մարդու  իրավունքների  սահմանափակման  արդի  հիմնախնդիրները» Հայաստանի   Հանրապետության Սահմանադրական   դատարանի  տեղեկագիր, N 3(65) 2012 թ.,էջ 5-22:
  4.„Современные европейские тенденции развития института индивидуальной конституционной жалобы” /Конституционное правосудие/, Международный вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии, 2012 Вып. 4(58), с. 92-113.
  5.«Անհատական սահմանադրական գանգատի քննության դատավարական առանձնահատկությունները» Հայաստանի Հանրապետության  Սահմանադրական  դատարանի տեղեկագիր, N 2(68) 2013թ., էջ 4-21:
  6.«Մարդու և քաղաքացու իրավունքների  պաշտպանության  սահմանադրական  երաշխիքները Լեռնային Ղարաբաղում» զեկույց «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը  սահմանադրական արդարադատության պրակտիկայում» խորհրդաժողովում, 2008թ., դեկտեմբերի 9-10, նվիրված Մարդու  իրավունքների  համընդհանուր  հռչակագրի  60-ամյակին և ԼՂՀ Սահմանադրության օրվան:Եր.,Նժար, 2009թ., էջ 36-46:
 
  ԱՀ արդարադատության նախարարը նախարարության կանոնադրությամբ ունի հետևյալ իրավասությունները
  1) գլխավորում է նախարարությունը և կառավարում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը.
  2) հաշվետու է ԱՀ Նախագահին.
  3) իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է ԱՀ օրենսդրությամբ, ԱՀ միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով.
  4) իրականացնում է ԱՀ  օրենսդրությամբ իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման համար.
  5) ԱՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում ԱՀ Նախագահին և ԱՀ կառավարություն.
  6) լսում և ԱՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
  7) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը` օրենքով և նախարարության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում.
  8) ԱՀ օրենսդրությանը համապատասխան` ԱՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը: ԱՀ օրենսդրությանը համապատասխան` կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները.
  9) ԱՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալի (տեղակալների), նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` ԱՀ օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
 10) ԱՀ օրենսդրությանը և նախարարության կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
 11) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ.
 12) ԱՀ օրենսդրությանը համապատասխան` ԱՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.
 13) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
 14) ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
 15) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականին (խորհրդականներին), օգնականին (օգնականներին) ու մամուլի քարտուղարին.
 16) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
 17) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված կարգով հրապարակում է գերատեսչական իրավական ակտեր, արձակում է հրամաններ, տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս ԱՀ կամ նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է ԱՀ կամ նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
 18) ԱՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շնորհում է դասային աստիճաններ, դասային, հատուկ կոչումներ.
 19) նախարարությունում հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող և արդարադատության համակարգի զարգացման գործում ավանդ ունեցող անձանց շնորհում է նախարարության հուշամեդալներ, կրծքանշաններ, ինչպես նաև հաստատում է դրանք շնորհելու կարգը և ձևերը.
 20) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին` ԱՀ աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին համապատասխան.
 21) իրականացնում է ԱՀ օրենսդրությամբ, ԱՀ միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: