ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
   ԿԱՐԵՆ ԲՈՐԻՍԻ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
  --------------------------------------------------------------------------
   ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
      
 
       (047)  94 37-46  
 
     
 Կենսագրական տվյալներ

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր

05 մայիսի 1979 թվական, ք. Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

1999 թվականից մինչև 2002 թվականն աշխատել է ԼՂՀ արդարադատության պետական վարչության օրենսդրական հարցերի բաժնում՝ որպես առաջատար խորհրդական։

2002 թվականի հուլիս ամսից՝ ԼՂՀ արդարադատության պետական վարչության օրենսդրական հարցերի բաժնի պետ։

2004 թվականից մինչև 2005 թվականը` ԼՂՀ արդարադատության նախարարության օրենսդրական հարցերի բաժնի պետ։

2005 թվականին աշխատել է «Բեյզ-Մեթըլսե ՍՊԸ-ում՝ որպես վարչության իրավախորհրդատու:

2005 թվականի օգոստոս ամսից մինչև 2007 թվականը` ԼՂՀ արդարադատության նախարարության նոտարիատի, ՔԿԱԳ, փորձաքննությունների և դատական մարմինների բաժնի պետ:

2007 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ԼՂՀ վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է ԼՂՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ:

Ունի արդարադատության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային կոչում:

Կրթություն

1995 թվականին ընդունվել է Արցախի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ: 1997 թվականին տեղափոխվել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1999 թվականին և ստացել իրավաբանի որակավորում։

2003 թվականին ընդունվել և 2005 թվականին ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի մագիստրատուրան՝ ստանալով մագիստրի աստիճան «քաղաքացիական իրավունքե մասնագիտությամբ

Այլ տեղեկություններ

Զինապարտ, շարքային:

Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր

ԼՂՀ արդարադատության նախարարի տեղակալի իրավասությունը՝ նախարարության կանոնադրությամբ    

    1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն հանձնարարված բնագավառներում.

   2) նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված uտորաբաժանումների միջոցով իր լիազորությունների uահմաններում համակարգում է նախարարության` իրեն հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ իրականացվող աշխատանքները` տալով ցուցումներ և հանձնարարականներ.

    3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատաuխան` իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառների` նախարարության համակարգի մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների uահմանում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահuկողություն.

    4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումներ.

    5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մաuնագիտական ուuումնաuիրությունների և աշխատանքների ընթացքի oպերատիվ վերլուծությունը.

     6) իր լիազորությունների uահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.

     7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատաuխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.

     8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի մաuին.

    9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահuկողությունը և արդյունքների մաuին տեղեկացնում նախարարին.

   10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ նրանց իրավաuություններին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ.

   11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ: